Privacy policy

Wij zijn blij met uw interesse in onze webshop. Het beschermen van uw privacy is voor ons heel belangrijk. Hieronder informeren wij u uitvoerig over de omgang met uw gegevens.

1. TOEGANGSGEGEVENS EN HOSTING

U kunt onze websites bezoeken zonder gegevens over uzelf te verstrekken. Bij het oproepen van een website slaat de webserver automatisch een server-logfile op, dat bijv. de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, datum en tijdstip van de opvraag, de hoeveelheid verzonden gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de opvraag vastlegt.

Deze toegangsgegevens worden geëvalueerd om ervoor te zorgen dat de site probleemloos werkt en om ons aanbod te verbeteren. Dit dient ter behartiging van onze in het kader van een belangenafweging zwaarder wegende gerechtvaardigde belangen in een juiste presentatie van ons aanbod volgens art. 6 lid 1 zin 1 punt f AVG.

Geolocatie

Als u door op de knop te klikken volgens art. 6 lid 1 zin 1 punt a AVG hiervoor toestemming geeft, wordt het land van waaruit u onze website oproept aan de hand van uw IP-adres bepaald om u evt. door te verwijzen naar ons op uw locatie en uw taal afgestemde en passende aanbod. De hierbij verwerkte gegevens worden na het sluiten van uw browser gewist.

Hostingdiensten door een derde

Als onderdeel van een verwerking namens ons verleent een derde partij aan ons hostingdiensten en diensten voor het presenteren van de website. Dit dient ter behartiging van onze in het kader van een belangenafweging zwaarder wegende gerechtvaardigde belangen in een juiste presentatie van ons aanbod volgens art. 6 lid1 zin 1 punt f AVG. Alle gegevens die. zoals hierna beschreven, worden verzameld in het kader van het gebruik van deze website of op daarvoor bestemde formulieren in de onlineshop, worden verwerkt op servers van deze derde. Een verwerking op andere servers vindt alleen plaats binnen het hier toegelichte kader. Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte.

2. HET VERZAMELEN EN GEBRUIKEN VAN GEGEVENS VOOR HET UITVOEREN VAN OVEREENKOMSTEN EN BIJ HET AANMAKEN VAN EEN KLANTENACCOUNT

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt in verband met uw bestelling, wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via het contactformulier of e-mail) of wanneer u een klantenaccount aanmaakt. Verplichte velden worden als zodanig gemarkeerd, omdat wij in deze gevallen de gegevens volgens art. 6 lid 1 zin 1 punt b AVG nodig hebben voor het uitvoeren van de overeenkomst of voor het behandelen van uw contactopname of het aanmaken van de klantenaccount en u zonder deze informatie te verstrekken de bestelling en/of het aanmaken van het klantenaccount niet kunt voltooien of de contactopname niet kunt verzenden. Welke gegevens er concreet worden verzameld, blijkt uit de formulieren waarop u de gegevens invult. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om de overeenkomst uit te voeren en uw aanvragen af te handelen.

Na volledige afwikkeling van de overeenkomst of verwijdering van uw klantenaccount worden uw gegevens voor verdere verwerking beperkt en na afloop van eventuele fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden op een verdergaand gebruik van gegevens, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

U kunt uw klantenaccount te allen tijde verwijderen. Dit kan via een bericht aan de hieronder beschreven contactpersoon of via de hiervoor voorziene functie in de klantenaccount.

Verwerking van persoonsgegevens in opdracht

Als wij namens u persoonsgegevens verwerken: volgens "Overeenkomst inzake de verwerking van persoonsgegevens in opdracht" in overeenstemming met art. 28 AVG.

3. HET DOORGEVEN VAN GEGEVENS

Om de overeenkomst volgens art. 6 lid 1 zin 1 punt b AVG uit te voeren, geven wij uw gegevens door aan het verzendbedrijf dat opdracht heeft gekregen de levering uit te voeren, voor zover dit voor de levering van de bestelde goederen noodzakelijk is. Bij dit proces schakelen wij voor het aanmaken van onze verzendlabels tevens een dienstverlener in. Deze dienstverlener is gevestigd in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

Afhankelijk van de betaalwijze of betalingsdienstverlener die u tijdens het bestelproces kiest, geven wij om betalingen af te handelen uw betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die belast is met de betaling en evt. aan de door ons gemachtigde betalingsdienstverlener of aan de geselecteerde betalingsdienst. Dit geschiedt eveneens om de overeenkomst uit te voeren op basis van art. 6 lid 1 zin 1 punt b AVG. Het kan zijn dat een betalingsdienstverlener deze gegevens ook zelf verzamelt als u daar een account aanmaakt. In dat geval moet u tijdens het bestelproces met uw toegangsgegevens inloggen bij de betalingsdienstverlener. In dat geval is de privacyverklaring van de betalingsdienstverlener van toepassing.

4. CONTACT MOGELIJKHEDEN

Op onze website bieden wij je de mogelijkheid om via e-mail en / of via een contactformulier contact met ons op te nemen. In dit geval wordt de door de gebruiker verstrekte informatie opgeslagen met het doel zijn contact te verwerken. Het zal niet worden doorgegeven aan derden.

5. E-MAILNIEUWSBRIEF EN RECLAME PER POST

E-mailreclame zonder abonnement op de nieuwsbrief en uw recht van bezwaar

Wanneer wij uw e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop van een artikel of een geleverde dienst en u hier geen bezwaar tegen hebt gemaakt, behouden wij ons het recht voor u regelmatig aanbiedingen per e-mail toe te sturen over soortgelijke producten als de reeds gekochte uit ons assortiment. Dit dient ter behartiging van onze in het kader van een belangenafweging zwaarder wegende gerechtvaardigde belangen in het benaderen van onze klanten via reclame volgens art. 6 lid1 zin 1 punt f AVG.

U kunt bezwaar maken tegen deze gebruikmaking van uw e-mailadres door op de afmeldlink in de e-mail zelf te klikken of een bericht te sturen naar onze klantenservice. Er ontstaan hierbij geen andere kosten dan de verzendkosten volgens het basistarief.

De nieuwsbrief wordt als onderdeel van een verwerking namens ons verstuurd door een dienstverlener, aan wie wij uw e-mailadres voor dit doel doorgeven. Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte.

Reclame per post

Daarnaast behouden wij ons het recht voor uw voor- en achternaam en uw postadres te gebruiken voor eigen reclamedoeleinden, bijv. voor het toesturen van interessante aanbiedingen en informatie over onze producten per post. Dit dient ter behartiging van onze in het kader van een belangenafweging zwaarder wegende gerechtvaardigde belangen in het benaderen van onze klanten via reclame volgens art. 6 lid1 zin 1 punt f AVG.

6. COOKIES EN WEBANALYSE

Om een bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, om passende producten te tonen of voor marktonderzoek gebruiken wij op diverse pagina's cookies. Dit dient ter behartiging van onze in het kader van een belangenafweging zwaarder wegende gerechtvaardigde belangen in een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod volgens art. 6 lid1 zin 1 punt f AVG.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, dus na het sluiten van uw browser, weer gewist (sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en maken het zo voor ons mogelijk om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). Hoe lang deze cookies opgeslagen blijven, kunt u zien in de cookie-instellingen van uw webbrowser. U kunt uw browser zo instellen, dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en per cookie beslist over het al dan niet accepteren ervan of dat u cookies in bepaalde gevallen accepteert of principieel weigert. Iedere browser heeft eigen instellingen om cookies te beheren. Hoe u de cookie-instellingen kunt wijzigen staat beschreven in het Help-menu van elke browser. U vindt deze voor uw browser via de volgende links:

Als u cookies niet accepteert kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse

Deze website gebruikt Google (Universal) Analytics, een webanalyse-oplossing van Google LLC (www.google.com). Dit dient ter behartiging van onze in het kader van een belangenafweging zwaarder wegende gerechtvaardigde belangen in een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod volgens art. 6 lid1 zin 1 punt f AVG.

Google (Universal) Analytics gebruikt methodes die het analyseren van het gebruik van de website door u mogelijk maken, zoals bijvoorbeeld cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van de website wordt in de regel verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt hierbij het IP-adres vóór verzending binnen de lidstaten van de Europese Unie of naar andere verdragslanden van het akkoord betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in speciale gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden geanonimiseerde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengebracht. Na wegvallen van het doeleinde en na gebruik van Google Analytics door ons worden de in dit verband verzamelde gegevens gewist.

Google LLC heeft zijn hoofdkantoor in de VS en is gecertificeerd volgens het EU-VS-privacyschild. De certificering kunt u hier bekijken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie vastgesteld, dat organisaties die gecertificeerd zijn onder het privacyschild een passend beschermingsniveau hebben.

U kunt de registratie van de door het cookie bijgehouden en op uw gebruik van de website gebaseerde gegevens (incl. uw IP-adres) en verzending naar Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de via de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Als alternatief voor de browser-plug-in kunt u hier klikken om de registratie door Google Analytics op deze website voortaan te verhinderen. Er wordt dan een opt-out-cookie op uw eindapparaat opgeslagen. Als u uw cookies wist, moet u opnieuw op de link klikken.

7. CONTACTPERSOON EN UW RECHTEN

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

  • Volgens art. 15 AVG het recht om van ons informatie te verkrijgen over de door ons van u verwerkte persoonsgegevens, zoals in genoemde artikel beschreven en gespecificeerd is,
  • volgens art. 16 AVG het recht om onverwijld rectificatie van onjuiste persoonsgegevens of vervollediging van onvolledige persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen te eisen;
  • volgens art. 17 AVG het recht te eisen dat uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, tenzij verdere verwerking nodig is: voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; voor het nakomen van een wettelijke verplichting; om redenen van algemeen belang of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
  • volgens art. 18 AVG het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen indien: de juistheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist; de verwerking onrechtmatig is en u zich tegen het wissen van de persoonsgegevens verzet; wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of u overeenkomstig art. 21 AVG bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking;
  • volgens art. 20 AVG het recht om uw persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te krijgen en het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen;
  • volgens art. 77 AVG het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u zich wenden tot de toezichthoudende autoriteit in het land waar u gewoonlijk verblijft, waar u uw werkplek heeft of waar ons bedrijf is gevestigd.

Bij vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, bij inzage in of bij rectificatie, beperking van de verwerking of het wissen van gegevens evenals het intrekken van verleende toestemmingen of bewaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, kunt u zich wenden tot onze functionaris gegevensbescherming:

GOEDKOPE-DRUKKERIJ.nl, Hoofd Legal Affairs, Gildenweg 2, 8304 BC, Emmeloord, Nederland (legal@goedkope-drukkerij.nl).

8. RECHT VAN BEZWAAR

Wanneer wij ter behartiging van onze in het kader van een belangenafweging zwaarder wegende gerechtvaardigde belangen persoonsgegevens zoals boven toegelicht verwerken, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking. Wanneer de verwerking ten behoeve van direct marketing plaatsvindt, kunt u dit recht te allen tijde zoals boven beschreven uitoefenen. Indien de verwerking voor andere doeleinden plaatsvindt, kunt u gebruikmaken van uw recht van bezwaar vanwege redenen die verband houden met uw specifieke situatie.

Na het uitoefenen van uw recht van bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Dit geldt niet wanneer de persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens niet meer voor dit doeleinde verwerken.

9. UPDATE EN WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACY VERKLARING.

Deze privacy verklaring is momenteel geldig en heeft de status: januari 2021.

Vanwege de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen erop of vanwege gewijzigde wettelijke of officiële vereisten, kan het nodig zijn om deze privacy verklaring te wijzigen.